Dubbele zakelijkheidstoets bij uiteindelijke derdenfinanciering

Een BV mag in beginsel geen rente aftrekken over geld dat zij heeft geleend van een verbonden lichaam om daarmee een “besmette rechtshandeling” te financieren. Om in aanmerking te komen voor renteaftrek bij een zogenoemde besmette rechtshandeling, moet de belastingplichtige aannemelijk maken dat aan de schuld die ontstaat in overwegende mate (meer dan 50%) zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. De Hoge Raad heeft eerder uitgesproken dat indien feitelijk sprake is van een externe financiering, de rechtshandeling automatisch als zakelijk kan worden beschouwd. Deze uitleg van de Hoge Raad wordt nu teruggedraaid door middel van de met ingang van 1 januari 2018 geldende maatregel.

Indien blijkt dat de schuld in feite is verschuldigd aan een derde (doorleenconstructie), moet de belastingplichtige per 1 januari 2018 tevens aannemelijk maken dat niet alleen aan de leenverhouding tussen hem en het verbonden lichaam, maar ook aan de met die schuld gefinancierde rechtshandeling een zakelijk motief ten grondslag ligt; feitelijk derhalve een dubbele zakelijkheidstoets.

Voorkoming dubbele verliesneming bij afwaardering vorderingen

In de situatie dat een moedermaatschappij samen met een dochtermaatschappij een fiscale eenheid (FE) vormt, kan dubbele verliesneming plaatsvinden. Binnen de FE zijn verliezen van deze dochtermaatschappij namelijk onder voorwaarden te verrekenen met de winsten van de holding. Dat is het geval als de moedermaatschappij een deelneming heeft die niet is gevoegd in de FE en de deelneming een vordering heeft op de (gevoegde) debiteur maatschappij. Deze vordering wordt door de deelneming afgewaardeerd in verband met de verliezen van de dochtermaatschappij.

Voorgesteld wordt om afwaarderingverliezen niet ten laste van de fiscale winst van de deelneming te laten komen voor zover deze afwaarderingsverliezen samenhangen met verliezen die door andere fiscale eenheidsmaatschappijen zijn geleden.

Wordt de deelneming geliquideerd, dan belandt het verlies uit hoofde van de afwaardering van de vordering in het liquidatieverlies Er treedt  dan alsnog dubbele verliesneming op. Vanaf 1 januari 2018 kan het liquidatieverlies slechts in aftrek worden gebracht voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat het opgeofferde bedrag voor de te liquideren deelneming uitgaat boven het verlies dat door de (gevoegde) debiteur-maatschappij tijdens haar voeging in de FE is geleden.

De hiervoor beschreven manieren om dubbele aftrek te creëren (‘double dip’) was in de parlementaire geschiedenis van het betreffende wetsartikel al als zodanig erkend. Het voorstel voorkomt dat belastingplichtigen meer van deze mogelijkheden gebruik zullen maken.

Tip: Mocht u deelnemingen buiten fiscale eenheid met afgewaardeerde vorderingen op deelnemingen binnen de fiscale eenheid willen liquideren, doet u dat dan voor het einde van dit jaar.

Aanpassing liquidatieverliesregeling

Door de deelnemingsvrijstelling worden voor- en nadelen vanuit deelnemingen bij de moedermaatschappij niet in aanmerking genomen, tenzij sprake is van liquidatieverlies. Het liquidatieverlies is het opgeofferde bedrag verminderd met de liquidatie-uitkeringen uit de deelneming.

Om misbruik tegen te gaan, wordt in het geval waarin een fiscale eenheid wordt beëindigd, voorgesteld dat de belastingplichtige bij de vaststelling van het voor die dochtermaatschappij opgeofferde bedrag rekening houdt met het eigen vermogen van die dochter. Dit eigen vermogen wordt vastgesteld aan de hand van de waarde in het economisch verkeer van een deelneming van die dochtermaatschappij, indien die lager is dan de voor die deelneming gehanteerde fiscale kostprijs.

Voorkomingswinst bij interne gebruiksvergoedingen binnen fiscale eenheid

Naar aanleiding van jurisprudentie wordt voorgesteld om de voorkomingswinst bij alle interne gebruiksvergoedingen binnen een fiscale eenheid (FE) vast te stellen alsof de FE niet van toepassing is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de aan de vaste inrichting toe te rekenen winst wordt verminderd met de aan de vaste inrichting toe te rekenen royaltyvergoeding. Zodoende wordt de voorkomingswinst in dit geval niet te hoog vastgesteld, omdat Nederland niet meer winst vrijstelt dan dat er in het buitenland wordt belast. Dit voorstel draait de in 2016 door de Hoge Raad gedane andersluidende uitspraak terug.

Country-by-country reporting bij niet-tijdige implementatie door andere landen

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationale ondernemingen met een omzet van minimaal € 750 miljoen een gestandaardiseerde documentatieverplichting. Het zogenoemde landenrapport geeft bijvoorbeeld weer in welk land welke winst wordt behaald.

Het voorstel is dat, indien een multinational het landenrapport vrijwillig indient in het land van de uiteindelijke moederentiteit, dit land vervolgens het landenrapport uitwisselt met Nederland. Op de Nederlandse groepsentiteiten rust dan niet de verplichting om een eigen landenrapport te verstrekken aan de Belastingdienst.

Dividendbelasting

Voorgesteld wordt om de fiscale beleggingsinstelling (FBI) als inhoudingsplichtige uit te sluiten van de toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor opbrengsten die worden uitgekeerd aan (deels) niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichamen.

Verder ligt met betrekking tot de dividendbelasting het wetsvoorstel ‘Wet inhoudingsplicht houderstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling’ ter goedkeuring voor. Het voorstel regelt het opheffen van het verschil voor de dividendbelasting tussen NV’s/BV’s enerzijds en houdstercoöperaties anderzijds.

Brian Pennings

 

Mijn kwaliteiten en eigenschappen: integer, sociaal bewogen, leergierig, gemotiveerd, doorzettingsvermogen, ambitieus, menslievend, kan complexe zaken helder en duidelijk uitleggen, in staat mensen beter te laten functioneren door persoonlijke aandacht en coaching, ervaring met leidinggeven, open en directe wijze van communiceren. Specialties: Fiscaal adviseren van ondernemingen en directeuren-groot aandeelhouders, gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Dat kan naast een belastingbesparend advies, bijvoorbeeld ook een advies zijn op het gebied van het inrichten, monitoren en beheersen van fiscale processen en fiscale risico's in een onderneming

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply