Medegerechtigheid leidt tot het drijven van een onderneming

Met ingang van 1 januari 2016 is de ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’ in werking getreden. Met deze wet zijn ondernemingen gedreven door overheden in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Met deze regelgeving wordt een gelijk speelveld gecreëerd tussen ‘private’ en ‘publieke’ ondernemingen.

Relevant voor alle instellingen

De wetgeving heeft ook gevolgen voor het niet-publieke en semi-publieke domein. Ten gevolge van de nieuwe wetgeving is namelijk met ingang van 1 januari 2016 bepaald in artikel 4 onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dat ‘het zijn van medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming’ voortaan óók leidt tot het drijven van een onderneming. Hiermee beoogt de wetgever constructies af te snijden waarin met gebruikmaking van een besloten commanditaire vennootschap (CV) aan de heffing van Vpb wordt ontkomen.

Voor diverse stichtingen en verenigingen heeft deze wetswijziging kritische fiscale gevolgen. Door de wijziging wordt een voordeel uit een commanditair belang bij de meeste stichtingen en verenigingen [formeel alle: rechtspersonen die slechts vennootschapsbelastingplichtig zijn ‘indien voor zover zij een onderneming drijven’], voortaan gebruikelijk in de heffing van winstbelasting betrokken.

Technische aanpassing, praktisch gevolg

In artikel 4 van de Wet vennootschapsbelasting 1969 wordt aan de definitie van het drijven van een onderneming toegevoegd onderdeel c: “het zijn van medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming, voor zover dit niet opkomt uit effectenbezit, waarbij de medegerechtigdheid zich niet behoeft uit te strekken tot een eventueel liquidatiesaldo.”

Gevolg van de nieuwe regelgeving is dat bij een commanditair belang in een besloten commanditaire vennootschap met een materiële onderneming, voortaan steeds sprake zal zijn van (het drijven van) een onderneming. Deze wijziging is – naast de voornoemde overheden en hun publiekrechtelijke lichamen – met name ook van belang voor veel Nederlandse instellingen en organisaties. Ook stichtingen en verenigingen die volledig worden beheerst door publiekrechtelijke rechtspersonen vallen onder de reikwijdte van de nieuwe bepaling.

Relevant is op te merken dat de stichting of vereniging medegerechtigd moet zijn tot het vermogen van een onderneming. Dit betekent dat de (besloten) commanditaire vennootschap waarin wordt geparticipeerd een onderneming moet drijven.

Indien sprake is van medegerechtigheid tot het vermogen van een onderneming zal een evenredig deel van de vermogensbestanddelen van de onderneming van de commanditaire vennootschap moeten worden toegerekend aan de participerend commanditaire vennoot (de stichting of vereniging). Het deel van de CV-vermogensbestanddelen dat evenredig is aan het belang van de commanditaire vennoot komt daardoor op de balans van de instelling tot uiting.

Bestaat bij de stichting of vereniging louter medegerechtigdheid tot het vermogen van een onderneming dat opkomt uit effectenbezit, dan brengt de nieuwe wetgeving geen wijziging in de fiscale positie van de instelling. De medegerechtigdheid van de stichting of vereniging tot het liquidatiesaldo van de commanditaire vennootschap, is niet relevant voor het drijven van een onderneming.

Advies

Is uw stichting of vereniging in 2016 medegerechtigde tot de onderneming van een commanditaire vennootschap? Zij drijft dan een onderneming voor Vpb-doeleinden. Behoudens toepassing van subjectieve vrijstellingen, leidt dit tot het ontstaan van belasting- en aangifteplicht.

Wij adviseren u om voor de praktische gevolgen van de wetswijziging voor uw organisatie (zoals: opstellen van een fiscale openingsbalans en wijziging in de aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden) tijdig aandacht te hebben. Tot slot merken wij op dat een eventuele fiscale status als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ of toepassing van btw-vrijstellingen bij uw organisatie niet relevant is voor deze wetswijziging in de vennootschapsbelasting.

Participeert uw instelling in een commanditaire vennootschap en heeft u vragen over de gevolgen daarvan in 2016? Neem dan contact op met een fiscalist die gespecialiseerd is in dit onderwerp.

Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply