Onderstaand geven wij puntsgewijs de voorgestelde wijzigingen weer in het belastingplan 2017. Dit betreft slechts een bericht in hoofdlijnen. In de komende periode wordt een en ander nader uitgewerkt. Wijzigingen in afvalheffingen, energiebelastingen en kolenbelasting zijn niet opgenomen.

Wij merken nog op dat het belastingplan 2017 een wetsvoorstel betreft. Het is dus nog mogelijk dat genoemde punten niet doorgaan, gewijzigd zullen worden of dat er nog aanvullende wijzigingen zullen komen. In de praktijk wordt een belastingplan meestal pas medio december definitief goedgekeurd door het parlement.

Inkomstenbelasting

 • Beperking van de uit eerdere wetgeving voortvloeiende verlenging van de derde schijf.
  Het 52%-tarief zal dus iets eerder van toepassing zijn.
 • Verhoging van de tweede en derde schijf van 40,4% naar 40,8% (voor AOW).
 • Verhoging van de maximale algemene heffingskorting.
 • Beperking vanuit eerdere wetgeving voortvloeiende verhoging van de maximale arbeidskorting in combinatie met een lager startpunt van de afbouw.
 • Verhoging van de ouderenkorting.
 • Maatregelen tegen box 2 beleggen in vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI):
  – Afrekenen in box 2 bij omzetting naar een VBI.
  – Fictief rendement wordt omhoog bijgesteld.
  – Bij kort bestaande VBI is dubbele heffing in box 2 en box 3 mogelijk.
 • Beperken van de reikwijdte van de toerekeningsstop van afgezonderde particuliere vermogens.
 • Toerekening schulden die deel uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust.
 • Codificatie beleidsbesluit vruchtgebruik.
 • Heffing beloning bestuurders en commissarissen.
 • Intrekking spaarrenterichtlijn.
 • Codificatie beleidsbesluit tijdklemmen.
 • Codificatie besluit goedkeuring rentemiddeling op de hypotheek.
 • Beëindigen fiscale aftrek van monumentenpanden per 1 januari 2017.
  Voor verplichtingen reeds aangegaan wordt in 2017-2019 een nog nader uit te werken compensatie via een subsidieregeling getroffen.
 • Beëindigen van aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018.

In belastingplan 2016 is de aanpassing van de box 3 belasting per 1 januari 2017 aangenomen. Deze aanpassing zal dus ook in 2017 doorgaan, hoewel er in het belastingplan 2017 niet over wordt gesproken.

Vennootschapsbelasting

 • Invoering van de nexusbenadering in de innovatiebox bij uitbesteedde research.
 • Aanpassing van de toegang tot de innovatiebox.
 • Wijziging van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen bij financiering van overname.
 • Verlenging van de eerste tariefschijf per 2018; het 25%-tarief zal dus later van toepassing zijn.
 • Verduidelijking quasi-inbestedingsvrijstelling overheidslichamen.
 • Vennootschapsbelastingplicht SNS-vennootschappen (staatsbank).

Aanpassing zesmaandstermijn bij opteren belastingplicht vennootschapsbelasting.

Loonbelasting

 • Gerichte verruiming van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups.
 • Codificatie van het loonbegrip in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.
 • Vereenvoudiging boetebepaling in WVA.
 • Lichtere procedure voor opleggen van boete in WVA.
 • Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen.
 • Afschaffen jaarloonuitvraag.
 • Uitbreiding mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor concernonderdelen.

Dividendbelasting

 • Teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen en heffingvrij vermogen voor buitenlands belastingplichtigen.
 • Inhoudingsvrijstelling voor uitkering aan VPB-vrijgestelde rechtspersonen.

Omzetbelasting (btw)

 • Wijziging btw-vrijstelling voor watersportorganisaties.
 • Verruiming definitie bouwterreinen in de omzetbelasting, zodat deze weer aansluit bij Europees recht, de definitie wordt ook in de overdrachtsbelasting gevolgd.
 • Vereenvouding van teruggaaf van omzetbelasting bij niet betalende debiteuren; btw op facturen ouder dan 1 jaar mag worden verrekend in de aangifte omzetbelasting.

Erf- en schenkbelasting

 • “Reparatie” arrest over bedrijfsopvolgingsregeling bij indirecte aandelenbelangen van minder dan 5%.
 • Termijn vaststelling aanslag na schenking eigen woning wordt verlengd naar 5 jaar; de belastingdienst krijgt dus meer tijd.

Accijnzen

 • Aanpassing wijnaccijnstarieven.
 • Verruiming teruggaafregeling biobrandstoffen.
 • Inzet apparatuur of dieren bij accijnscontroles.

Toeslagen

 • Invoering fatale termijn voor herziening voorschot en vaststelling toeslag.
 • Aanpassing fraudebepaling in Awir aan die in de AWR.
 • Creëren grondslag voor informatie-uitwisseling.

Invordering belastingen en toeslagen

 • Aanwijzing van de ontvanger als het bevoegd bestuursorgaan voor de invordering van belastingen en toeslagen.
 • Introductie van een debiteurgerichte (i.p.v. invorderingsgerichte) betalingsregeling voor (in beginsel) burgers met een standaard regeling van 12 maanden (minstens € 50,- / maand).
 • Kwijtschelding van restschuld na afloop van de betalingsregeling voor (in beginsel) burgers.
 • Rechtsbescherming tegen invordering zal gaan via de fiscale rechter.
 • Wijziging van het verrekeningsregime – toeslagen en belastingen kunnen worden verrekend.
 • Preferentie voor toeslagschulden bij faillissement etc.

Pensioen in eigen beheer

Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen omvat:

 1. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om nog fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (dus is het ook niet langer mogelijk om nog te doteren aan eventueel reeds in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken).
 2. De dga wordt gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid geboden zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen. Deze afkoopmogelijkheid betekent het volgende:
 • De pensioenaanspraak wordt fiscaal geruisloos (zonder loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting) afgestempeld naar het niveau van de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van vennootschapsbelasting (fiscale waarde van de pensioenverplichting).
 • Die fiscale waarde van de pensioenverplichting vóór de afstempeling vormt het uitgangspunt (de grondslag) voor de vaststelling van de grondslag van de loonbelasting die verschuldigd is ter zake van de afkoop, met dien verstande dat op deze grondslag een korting wordt verleend.
 • Ter zake van de afkoop is geen revisierente verschuldigd.
 1. De dga voor wie een afkoop geen reële optie is, wordt de mogelijkheid geboden om op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak om te zetten in een aanspraak ingevolge een zogenoemde oudedagsverplichting.

Overige wijzigingen op pensioengebied

 • Maatregel m.b.t. uitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand.
 • 100%-grens en de daarvan afgeleide grenzen.
 • Dorwerkvereiste.
 • Omgang van nabestaandenoverbruggingspensioen.
 • Beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieder voor lijfrenteproducten.

Wilt u meer weten over de veranderingen die het kabinet op de planning heeft staan voor 2017? Neem dan gerust contact met EJP op!

LOGO_EJP

werkzaam als fiscalist bij EJP

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply