Wettelijk verankeren eerdere goedkeuringen

Termijn opleggen aanslag schenkbelasting eigen woning van drie naar vijf jaar
Bij de aanname van het Belastingplan 2016 is vorig jaar al de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning aangenomen. De verruiming gaat in per 2017, is structureel en betreft: een verhoging van de vrijstelling naar € 100.000 en het vervallen van de eis dat de schenking moet plaatsvinden tussen ouder en kind. Daarnaast is bepaald dat de eenmalige schenking van €100.000 voor de eigen woning verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren kan worden benut. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar, na het kalenderjaar van de eerste schenking, worden gebruikt voor de eigen woning.

Tip: Vanwege het spreiden van de vrijstelling over drie jaren wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2017 de termijn voor het opleggen van een aanslag schenkbelasting te verlengen van drie naar vijf jaar, wanneer in de aangifte schenkbelasting een beroep op de vrijstelling eigen woning wordt gedaan.

Toerekening vruchtgebruik krachtens erfrecht wettelijk geregeld
In een beleidsbesluit van 21 februari 2014 was al goedgekeurd dat bij een vruchtgebruik, dat krachtens erfrecht gevestigd is, de vruchtgebruiker de rente en kosten die hij betaalt op een schuld die de overledene is aangegaan en waarvan de eigendom bij de bloot eigenaar ligt, in aftrek kan brengen als kosten voor de eigen woning. Met ingang van 1 januari 2017 zal deze goedkeuring in wettelijke bepalingen worden opgenomen.

Aftrek monumentpanden vervalt vanaf 2017
De aftrek monumentenpanden stelt particuliere eigenaren in staat de kosten van onderhoud van hun rijksmonumentenpand fiscaal in aftrek te brengen. Deze aftrekpost vervalt met ingang van 2017. Voor eigenaren die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan, treedt met ingang van 1 januari 2017 een niet-fiscale overgangsregeling in. Deze overgangsregeling geldt in 2017 en 2018 en wordt vormgegeven in een subsidieregeling met een budget van € 32 miljoen per jaar.

LET OP!
De aftrek monumentenpanden blijft vanaf 2017 nog wel in beeld voor teruggaven van kosten. Heeft u in de jaren tot en met 2016 aftrek monumentenpanden genoten voor kosten die u in 2017 of latere jaren terugontvangt, dan moet u deze teruggave op dat moment als inkomen aangeven.

Rentemiddeling wettelijk geregeld
Bij rentemiddeling wordt de boeterente vanwege vervroegde aflossing uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode door een opslag op de reguliere rente. In de fiscale wetgeving wordt boeterente niet aangemerkt als rente maar als kosten van geldleningen. Dit heeft als gevolg dat bij rentemiddeling niet voldaan wordt aan de fiscale aflossingseis met alle gevolgen van dien. Met ingang van 8 december 2015 is dit probleem al opgelost door beleid van de staatssecretaris van Financiën. Vanaf 1 januari 2017 zal dit ook in wettelijke bepalingen worden opgenomen. Het gehele bedrag aan nieuwe rente (inclusief boete en opslag) bij rentemiddeling is aftrekbaar.

Definitie woning in aanbouw wettelijk uitgebreid
Op basis van jurisprudentie is sprake van een woning in aanbouw vanaf het moment dat sprake is van een bouwsel (er is bijvoorbeeld begonnen met heien of de fundering). Bij beleidsbesluit van 26 november 2014 is het begrip woning in aanbouw nog breder gemaakt door een woning in aanbouw te achten als concrete stappen zijn gezet voor het in gang zetten van de bouwkundige werkzaamheden. Hiervan is ingevolge het besluit in ieder geval sprake zes maanden voorafgaande aan de feitelijke start van de bouwwerkzaamheden. Vanaf 1 januari 2017 zal deze aanname ook in wettelijke bepalingen worden opgenomen.

LET OP!
De kwalificatie ‘woning in aanbouw’ is van belang voor de hypotheekrenteaftrek. Ook meer dan zes maanden voorafgaande aan de feitelijke start van de bouwwerkzaamheden kan al sprake zijn van een woning in aanbouw. Aangetoond zal dan wel moeten worden dat voldoende concrete stappen zijn genomen voor het in gang zetten van de bouwkundige werkzaamheden.

Overigens geldt ook voor de bouwkavel, die als woning in aanbouw wordt aangemerkt, dat aannemelijk moet worden gemaakt dat de op die bouwkavel te realiseren woning uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in één van de daaropvolgende drie jaren de belastingplichtige als eigen woning ter beschikking staat. 

Vervallen tijdsvoorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Een voorwaarde voor de vrijstelling voor een uitkering van een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning of een kapitaalverzekering van voor de Wet IB2001, is dat ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies/bedragen zijn voldaan. In een beleidsbesluit van 17 december 2014 was al een aantal goedkeuringen opgenomen waaronder deze tijdsvoorwaarden niet golden. Vanaf 1 januari 2017 worden deze goedkeuringen in wettelijke bepalingen opgenomen. Opgenomen wordt dat de tijdsvoorwaarden van 15 of 20 jaar niet gelden bij:

  • Het beëindigen van het fiscaal partnerschap (bijvoorbeeld bij echtscheiding),
  • Het geboden krijgen van schuldhulpverlening,
  • Het vervreemden van de eigen woning waarbij direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat,
  • Het vaststellen door de minister van Financiën dat de belastingplichtige financiële problemen heeft en daarom zijn lasten met betrekking tot de eigen woning niet meer kan voldoen of binnen afzienbare tijd niet meer zal kunnen voldoen.

LET OP!
De wettelijke bepalingen zijn uitgebreider dan de eerdere goedkeuring. De laatste twee situaties waren niet opgenomen in het beleidsbesluit. Hierop kan daarom pas vanaf 2017 een beroep gedaan worden. Daarentegen kan op grond van de goedkeuring uit het beleidsbesluit nu al wel een beroep worden gedaan als de verkoopprijs van de vorige woning onvoldoende is om de desbetreffende eigenwoningschuld volledig af te lossen.

Geen verlies vrijstelling bij afkoop kapitaalverzekering eigen woning na goedkoper wonen
In een beleidsbesluit van 6 december 2014 was al goedgekeurd dat de vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning niet gedeeltelijk verloren gaat bij afkoop nadat iemand goedkoper is gaan wonen. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze goedkeuring in minder complexe vorm in wettelijke bepalingen opgenomen.

LET OP!
Van de bepaling kan alleen gebruik worden gemaakt als de kapitaalverzekering uiterlijk binnen zes maanden na de vervreemding van de woning tot uitkering komt. Heeft u verder nog vragen over bovenstaande maatregelen en hoe deze uitpakken voor uw onderneming, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen.

Brian Pennings

20160315 LOGO Beeldmerk CROP FC 102015

Mijn kwaliteiten en eigenschappen: integer, sociaal bewogen, leergierig, gemotiveerd, doorzettingsvermogen, ambitieus, menslievend, kan complexe zaken helder en duidelijk uitleggen, in staat mensen beter te laten functioneren door persoonlijke aandacht en coaching, ervaring met leidinggeven, open en directe wijze van communiceren. Specialties: Fiscaal adviseren van ondernemingen en directeuren-groot aandeelhouders, gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Dat kan naast een belastingbesparend advies, bijvoorbeeld ook een advies zijn op het gebied van het inrichten, monitoren en beheersen van fiscale processen en fiscale risico's in een onderneming

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply